آموزشگاه زبان فردوسی تلاش کرده تا بهترین و مجرب ترین اساتید را برای شما زبان آموزان عزیز به ارمغان بیاورد

پروین دوست حسینی

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرک TTC مجیک فونیکس_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه سهروردی_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گستر

مهدیه کمالی

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه امام جعفر صادق_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه فردوسی_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه سهروردی_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه نادیا و ایلیا

فاطمه باقری

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه فردوسی

مریم سلطانی نسب

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گستر_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه فردوسی _کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی_کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

احسان میرحسینی

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرک ADVANCE آموزشگاه سینا_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه فردوسی