خواهشمند است،برای بهبود کیفی آموزشگاه،انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

خواهشمند است به ذكر دقیق موارد,نظیر نوع دوره، نام استاد، نام مسئول، تاریخ و ... به تفصیل اشاره نمائید. ضمناً كلیه موارد مندرج در این فرم بطور محرمانه بوده و فقط هدف افزایش رضایت همكار ان و دانشجویان و بهبود كیفیت آموزشی مجموعه می باشد