1.کسب حدنصاب نمره قبولی جهت حضور در ترم بعد
2.ثبت نام به موقع طبق زمان بندی مشخص هرترم
3.ثبت نام برای متقاضیان جدید به صورت حضوری انجام وبرای زبان آموزان ترم های گذشته که درحال تحصیل می باشند به صورت غیرحضوری انجام میشود.
4.توجه کامل به مطالب درسی در کلاس وانجام تکالیف محوله وتکرار مطالب درسی در منزل حداقل3برابر ساعت کلاسی جهت پشرفت زبان اموز طبق برنامه ریزی درهفته الزامی است.
5.به ازای معرفی هر زبان آموز از 10 درصد تخفیف بهره مند می شوید.
6.بعد از شروع اولین جلسه کلاس تغییردرروز وساعت آن امکان پذیرنمی باشد.