1.دو غیبت اول..مجاز بدون کسره نمره.
2.غیبت سوم وچهارم..مجاز به ازای هرغیبت دو نمره ازمعدل پایان ترم کسر می گردد.
3.بیش از چهار غیبت..زبان آموزمردود اعلام می شود.
4.هردو تاخیر معادل با یک غیبت می باشد.زبان آموزان پس از گذشت 30دقیقه اجازه ورود به کلاس را ندارند.
5.تاخیر بیش از 10دقیقه زبان آموز ملزم به گرفتن فرم تاخیر می باشد.