1.به دلیل مخدوش شدن برنامه ریزی های آموزشی در صورت انصراف قبل از شروع ترم 20 درصد از شهریه و در صورت شروع ترم تمام شهریه از شما اخذ میشود.
2.حضور درموسسه باپوشش مناسب
3.عدم استفاده ازتلفن همراه در کلاس
4.خودداری از به همراه آوردن دوستان وآشنایان خود
5.آمادگی کامل وپاسخ به سوالات آنلاین قبل از جلسات بعدی
6.حضورفعال و موثر در کلاس
7.حضور در کلیه جلسات جبرانی وفوق العاده الزامی است..توجه...زبان آموز مجاز به شرکت درکلاسهای گروه های دیگر نمی باشد.
8.درصورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم ) شرکت در آزمون تعیین سطح جهت ادامه تحصیل الزامی می باشد.